Neohodnoceno

Extra silný odstraňovač řas a mechů AC800-K

Extra silný čistič, určený pro povrchy znečištěné organickými nečistotami. Přípravek v jednom kroku rychle čistí a zároveň renovuje povrch.

Kód: K11000100
od 726 Kč / ks
Kategorie: Cleaners
Záruka: 2 roky
MATERIÁL: Keramika, Pískovec, Přírodní kámen, Umělý kámen, Vápenec, Kvarcit, Břidlice, Láva, Rula, Žula, Mramor, Křemen, Čedič, Opuka, Porfyr, Teraso, Travertin, Beton, Kov, Plexisklo, Lícové zdivo, Obkladové pásky, Cihly, Akrylátová omítka, Silikonová omítka, Silikátová omítka, Sanitární keramika, Kamenné pásky, Kamenný koberec, Keramika Fiandre, Slate lite, Marglow, Lávový kámen, Pálené tašky, Betonová krytina
OBJEKT: Dům, Zahrada, Hotel, Penzion, Lázně, Sanatorium, Bar, Hospoda, Jídelna, Vinárna, Restourace, Kavárna, Cukrárna, Rychlé občerstvení, Pizzerie, Sport centrum, Bazény, Aquaparky
ODVĚTVÍ : Stavebnictví, Ubytování, Domácnost, Relaxační centrum, Sportovní centrum, Kamenictví, Pokladačství , Obkladačství, Zahradnictví, Zednické práce, Skladovací haly, Reality, Úklidové práce, Stavebniny, Gastro
PROSTOR: Byt, Koupelna, Toaleta, Kuchyň, Jídelna, Střecha, Komín, Fasáda, Terasa, Chodník, Bazén, Sklad
ZNEČIŠTĚNÍ: Řasy, mechy
ČISTÍCÍ PŘÍPRAVEK: ČIŠTĚNÍ - ÚDRŽBA
POUŽITÍ: PROFI
pH: 6
PROSTOR: EXTERIÉR
Balení: 1l
Skladem (99 ks) | K11000100
726 Kč / ks
Balení: 5l
Skladem (100 ks) | K11000500
3.268 Kč / ks

Extra silný odstraňovač řas a mechů AC800-K

Extra silný, účinný čistič fasády, betonu a kamene

Extra silný odstraňovač řas a mechů AC800-K je specificky vyvinutý intenzivní, extra silný čistící přípravek, určený pro minerální povrchy znečištěné řasami, mechy, sinicemi a dalšími organickými nečistotami. Přípravek v jednom kroku rychle čistí a zároveň renovuje povrch. Nezpůsobuje povrchovou degradaci materiálu ani barev. Přípravek  AC800-K slouží také jako prevence proti vzniku biologických nečistot. 

Přípravek je určen pouze pro profesionální použití!

  • Dokonale odstraňuje i nejodolnější biologické nečistoty
  • Univerzální použití na většinu minerálních povrchů
  • Oproti běžným intenzivním čističům nepoškozuje povrch
  • Neobsahuje chlór
  • Intenzivní čistič před aplikací nano ochrany

Extra silný odstraňovač řas a mechů AC800-K slouží k snadnému a rychlému čištění porézních, obtížně omyvatelných povrchů jako jsou vnější a vnitřní fasády, beton, přírodní i umělý kámen, cihly atd. Odstraňuje i hluboké biologické nečistoty vznikající vlivem vlhkosti (plíseň, řasy, sinice, mechy, houby). Je výborným pomocníkem při čištění betonových vodních nádrží, sklepů, parkovacích stání, příjezdových cest a dalších povrchů, které jsou vystaveny vlivům vlhkosti. Přípravek je určený pro ruční, nízkotlaké i vysokotlaké mytí, vhodný k přímému použití.

Po očištění povrchu přípravkem  AC800-K doporučujeme aplikovat nano ochranu, která vytváří na materiálu ultra tenkou hydrofobní vrstvu. Nano vrstva chrání ošetřený povrch před následným usazováním mastných povlaků a nečistot a usnadňuje budoucí čištění. Před nano aplikací je nutné povrch důkladně umýt od zbytků přípravku AC800-K.

Nano Aplikace pro následné použití:

Impregnace kamene a fasády NanoMinerál – nano impregnace minerálních povrchů

Impregnace betonu a dlažby NanoMinerál+ – nano impregnace pro hloubkovou ochranu minerálních povrchů

Impregnace skla, keramiky a polykarbonátu NanoGlass HOME – nano impregnace skla a keramiky

Impregnace plastu a lakovaných dílů NanoPaint HOME - nano impregnace plastů a lakovaných materiálů

Impregnace kovů NanoMetal – nano impregnace kovů

Protiskluzový nátěr Nano AntiSlip – protiskluzový nátěr

Ochrana proti otiskům na kovy Nano AntiPrint – ochrana proti otiskům prstů


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Symbol_GHS_05

NEBEZPEČÍ

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P260 Nevdechujte plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte kůži vodou
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje kvarterní amoniové sloučeniny, benzyl-C12-C18 alkyldimethylchlorid; < 5% kationtové povrchově aktivní látky.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: