Neohodnoceno

Odstraňovač barev PC Forte

Odstraňovač barev PC Forte snadno odstraňuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, konzervační oleje a vosky, silikony, lepidla, inkousty, barvy, tmely, zbytky lepidel, barev, asfaltu a další velmi odolné nečistoty.

Kód: AC13000015
od 134 Kč / ks
Kategorie: Cleaners
Záruka: 2 roky
ODVĚTVÍ : Stavebnictví, Doprava, Úklidové, Veřejná správa, Zábavná centra, Sportovní centra, Relaxační centra, Kulturní zařízení, Nákupní centra, Kovovýroba, Svařovny, Strojírenský, Tiskárenský, Potravinářský
ZNEČIŠTĚNÍ: Vazelína, Konzervační oleje, Graffiti, Zbytky lepidel, Laky a barvy, Asfalt, Silikon
ČISTÍCÍ PŘÍPRAVEK: ČIŠTĚNÍ - ÚDRŽBA
POUŽITÍ: PROFI A HOBBY
PROSTOR: EXTERIÉR - INTERIÉR
Balení: 5l
Skladem (100 ks) | AC13000500
2.081 Kč / ks
Balení: 500 ml
Skladem (98 ks) | AC13000050
298 Kč / ks
plastová láhev 0,15: 150 ml
Skladem (99 ks) | AC13000015
134 Kč / ks

Odstraňovač barev PC Forte

Univerzální extra silný odstraňovač starých nátěrů, barev, laků, lepidel a silikonů

Odstraňovač barev PC Forte je rychlý a bezpečný odmašťovač, svým složením zcela odlišný od klasických jedovatých čističů na bázi uhlovodíků a ředidel. Je biologicky odbouratelný,  splňuje veškerá bezpečnostní kritéria, jeho používání je bezpečné a nezatěžuje životní prostředí. Jeho aplikace je snadná, přípravek se rychle odpařuje (2-3 minuty) a je vysoce přilnavý. Nahrazuje odmašťovače jako jsou aceton, líh (isopropylalkohol), benzíny a ředidla.

Přípravek je určen pro domácí i profesionální použití.

  • Přípravek je bezpečný, nezatěžuje životní prostředí
  • Splňuje bezpečnostní kritéria
  • Snadná a rychlá aplikace

Odstraňovač barev PC Forte snadno odstraňuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, konzervační oleje a vosky, lepidla, inkousty, barvy, tmely, zbytky lepidel, barev, asfaltu a další velmi odolné nečistoty. Je ideálním pomocníkem při přípravě povrchu na aplikaci nano ochrany.

Po očištění povrchu odstraňovačem barev PC Forte doporučujeme aplikovat nano ochranu, která vytváří na materiálu ultra tenkou hydrofobní vrstvu. Nano vrstva chrání ošetřený povrch před následným usazováním mastných povlaků a nečistot a usnadňuje budoucí čištění.

Vhodné nano aplikace pro následné použití:

Impregnace kamene a fasády NanoMinerál – nano impregnace minerálních povrchů

Impregnace betonu a dlažby NanoMinerál+ – nano impregnace pro hloubkovou ochranu minerálních povrchů

Extrémně odolná impregnace kamene a fasády NanoMinerál PREMIUM – impregnační přípravek s vysokým obsahem nanočástic určeným na minerální povrchy

Impregnace skla, keramiky a polykarbonátu NanoGlass HOME a CAR – nano impregnace skla a keramiky

Impregnace plastu a lakovaných dílů NanoPaint HOME a CAR - nano impregnace plastů a lakovaných materiálů

Impregnace kovu NanoMetal – nano impregnace kovů 


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Symbol_GHS_02Symbol_GHS_07

VAROVÁNÍ

H226 Hořlavá kapalina a páry
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501  Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Obsahuje: n-butylacetát

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: