Neohodnoceno

Odstraňovač graffity PC Graffity GEL

Odstraňovač graffity PC Graffity GEL byl vyvinut k odstraňování graffiti, zbytků lepidel, silikonů, akrylových, alkydových, alkyl-uretanových, vinylových i polyesterových barev, včetně barev používaných v průmyslu. Je ideálním pomocníkem při přípravě povrchu na aplikaci nano ochrany.

Kód: AC15000050
od 500 Kč / ks
Kategorie: Cleaners
Záruka: 2 roky
ODVĚTVÍ : Stavebnictví, Doprava, Úklidové, Veřejná správa, Zábavná centra, Kulturní zařízení, Nákupní centra, Kovovýroba, Strojírenský, Tiskárenský, Potravinářský
ZNEČIŠTĚNÍ: Konzervační oleje, Graffiti, Laky a barvy, Vosky, Inkousty, Lepidla, Tagy
ČISTÍCÍ PŘÍPRAVEK: ČIŠTĚNÍ - ÚDRŽBA
POUŽITÍ: PROFI A HOBBY
PROSTOR: EXTERIÉR - INTERIÉR
Balení: 5l
Skladem (100 ks) | AC15000500
3.494 Kč / ks
Balení: 500 ml
Skladem (98 ks) | AC15000050
500 Kč / ks

ODSTRAŇOVAČ GRAFFITY PC GRAFFITY GEL

Odstraňovač starých nátěrů, barev, laků a lepidel

Odstraňovač graffity PC Graffity GEL je rychlý a velmi intenzivní odstraňovač nátěrů, laků a lepidel. Dosahuje výborných výsledků při odstraňování velmi odolných nánosů jako jsou například akrylové nátěry, graffiti nebo asfaltové emulze. Přípravek se vyznačuje výbornou smáčivostí, optimální rychlostí odpařování a snadnou aplikací. Má výborné penetrační a krycí vlastnosti. Narozdíl od běžných intenzivních čističů a rozpouštědel je biologicky odbouratelný, není karcinogenní a nezatěžuje životní prostředí.

Přípravek je určen pro domácí i profesionální použití.

  • Snadno odstraňuje zbytky laků, lepidel, graffiti i asfaltové emulze
  • Výborná smáčivost
  • Snadná aplikace
  • Není karcinogenní
  • Je biologicky odbouratelný

Odstraňovač graffity PC Graffity GEL  byl vyvinut k odstraňování graffiti, zbytků lepidel, akrylových, alkydových, alkyl-uretanových, vinylových i polyesterových barev, včetně barev používaných v průmyslu. Je ideálním pomocníkem při přípravě povrchu na aplikaci nano ochrany.

Po očištění povrchu přípravkem PC Graffiti Gel doporučujeme aplikovat nano ochranu, která vytváří na materiálu ultra tenkou hydrofobní vrstvu. Nano vrstva chrání ošetřený povrch před následným usazováním mastných povlaků a nečistot a usnadňuje budoucí čištění.

Vhodné nano aplikace pro následné použití:

Impregnace kamene a fasády NanoMinerál – nano impregnace minerálních povrchů

Impregnace betonu a dlažby NanoMinerál+ – nano impregnace pro hloubkovou ochranu minerálních povrchů

Extrémně odolná impregnace kamene a fasády NanoMinerál PREMIUM impregnační přípravek s vysokým obsahem nanočástic určeným na minerální povrchy

Impregnace skla, keramiky a polykarbonátu NanoGlass HOME a CAR – nano impregnace skla a keramiky

Impregnace plastu a lakovaných dílů NanoPaint HOME a CAR - nano impregnace plastů a lakovaných materiálů

Impregnace kovů NanoMetal – nano impregnace kovů


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Symbol_GHS_02 Symbol_GHS_07 Symbol_GHS_08

NEBEZPEČÍ

H226 Hořlavá kapalina a páry
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H360D Může poškodit reprodukční schopnost
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné rukavice
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje: 1-ethyl-2-pyrrolidinon; Solventní nafta (ropná), lehká aromatická; aceton; 15-30% alifatických uhlovodíků

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: