Neohodnoceno

Odstaňovač lepidel PC Orange

Odstraňovač lepidel PC Orange snadno odstraňuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, konzervační oleje a vosky, lepidla, inkousty, barvy, tmely, zbytky lepidel, tmelů, barev a další velmi odolné nečistoty.

Kód: LA150000
od 58 Kč / ks
Kategorie: Cleaners
Záruka: 2 roky
ODVĚTVÍ: Stavebnictví, Potravinářský, Textilní, Tiskárenský, Strojírenský, Doprava, Úklidové, Veřejná správa, Zábavná centra, Kulturní zařízení, Nákupní centra
ZNEČIŠTĚNÍ: Konzervační oleje, Graffiti, Zbytky lepidel, Laky a barvy, Asfalt, Vosky, Inkousty, Tagy, Voskovky, Samolepky
ČISTÍCÍ PŘÍPRAVEK: ČIŠTĚNÍ - ÚDRŽBA
POUŽITÍ: PROFI A HOBBY
PROSTOR: EXTERIÉR - INTERIÉR
Balení: Jednorázový vlhčený ubrousek 10 ks
Skladem (98 ks) | LA150000
58 Kč / ks
Balení: 5l
Skladem (100 ks) | AC14000500
2.174 Kč / ks
Balení: 500 ml
Skladem (100 ks) | AC14000050
311 Kč / ks
Balení: 150 ml
Skladem (1 ks) | AC14000020
167 Kč / ks
ProfiCleaner Orange: 150 ml
Skladem (99 ks) | AC14000015
140 Kč / ks

odstraňovač lepidel pc orange

Univerzální čistič zbytků barev, vosků a lepidel

Odstraňovač lepidel PC Orange je rychlý a bezpečný odmašťovač určený pro použití v průmyslu a strojírenství. Přípravek obsahuje přírodní terpeny (vysoce aktivní citrusové oleje), které výborně odstraňují zbytky maziv, vosků a lepidel. Nahrazuje odmašťovače, jako jsou trichlór, perchlór, aceton, isopropylalkohol, benzíny a ředidla. Je biologicky odbouratelný, splňuje veškerá bezpečnostní kritéria, jeho používání je bezpečné a nezatěžuje životní prostředí. Jeho aplikace je snadná, přípravek se rychle odpařuje (7-9 minut) a je vysoce přilnavý.

Přípravek je určen pro domácí i profesionální použití.

  • Přípravek je bezpečný, nezatěžuje životní prostředí
  • Obsahuje směsi vysoce aktivních citrusových olejů
  • Splňuje bezpečnostní kritéria

Odstraňovač lepidel PC Orange snadno odstraňuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, konzervační oleje a vosky, lepidla, inkousty, barvy, tmely, zbytky lepidel, tmelů, barev a další velmi odolné nečistoty. Je ideálním pomocníkem při přípravě povrchu na aplikaci nano ochrany.

Po očištění povrchu odstraňovačem lepidel PC Orange doporučujeme aplikovat nano ochranu, která vytváří na materiálu ultra tenkou hydrofobní vrstvu. Nano vrstva chrání ošetřený povrch před následným usazováním mastných povlaků a nečistot a usnadňuje budoucí čištění.

Vhodné nano aplikace pro následné použití:

Impregnace kamene a fasády NanoMinerál – nano impregnace minerálních povrchů

Impregnace betonu a dlažby NanoMinerál+ – nano impregnace pro hloubkovou ochranu minerálních povrchů

Extrémně odolná impregnace kamene a fasády NanoMinerál PREMIUM – impregnační přípravek s vysokým obsahem nanočástic určeným na minerální povrchy

Impregnace keramiky a polykarbonátu NanoGlass HOME a CAR – nano impregnace skla a keramiky

Impregnace plastu a lakovaných dílů NanoPaint HOME a CAR - nano impregnace plastů a lakovaných materiálů

Impregnace kovu NanoMetal – nano impregnace kovů


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

 Symbol_GHS_02 Symbol_GHS_07 Symbol_GHS_08

NEBEZPEČÍ

H226 Hořlavá kapalina a páry
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje: Citroník čínský silice; benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; Pomerančový olej, terpentýnový

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: