Neohodnoceno

Čistící a dezinfekční přípravek pro vířivky a perličkové vany H2O SPA CLEANER

Čistící a dezinfekční prostředek pro vířivky a perličkové vany H2O SPA CLEANER je revoluční koncentrovaný, intenzivně čistící nepěnivý prostředek určený zejména pro čištění vířivkových a perličkových van, v provozech jak BALNEO a lázeňských, tak i pro čištění stěn a přepadových žlábků WELLNESS vířivek. 

Kód: H2O11000100
od 399 Kč / ks
Kategorie: H2O Cool
Záruka: 2 roky
MATERIÁL: Keramika, Plast, Kov, Sanitární keramika, Akrylát, Smalt
PROSTOR: SPA, Výřivky, Výřivé vany, Masážní vany, Perličkové vany
VYUŽITÍ: Domácnosti, Wellness, Balneo, Bazény, Aquaparky, Sauny, Lázně
ZNEČIŠTĚNÍ: Řasy, mechy, Plísně
ČISTÍCÍ PŘÍPRAVEK: ČIŠTĚNÍ - ÚDRŽBA - DEZINFEKCE
POUŽITÍ: PROFI A HOBBY
PROSTOR: BAZÉN A WELLNESS
26 bezchlorova dezinfekce cisteni vyrivky h2o spa cleaner 1l
Novinka
Objem: 1l
Skladem (96 ks) | H2O11000100
399 Kč / ks
Objem: 5l
Skladem (99 ks) | H2O11000500
1.698 Kč / ks

ČISTÍCÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK PRO VÍŘIVKY A PERLIČKOVÉ VANY H2O SPA CLEANER 

Výborně odstraňuje nečistoty usazující se v cirkulačním potrubí. Na ošetřeném povrchu vytváří aktivní vrstvu polymeru. Přípravek je charakteristický silným a dlouhotrvajícím antibakteriálním, antivirovým a protiplísňovým účinkem.

Vlastnosti: Neobsahuje chlór ani žádné karcinogení látky. H2O SPA CLEANER je možné dávkovat přímo do vířivky před vypuštěním a přitom zaručí plnou účinnost.

Použití: vířivé, masážní a perličkové vany, pískové filtry, přepadové žlábky

Dávkování: 200 – 250 ml/ m3 ( 1000 l )  do znečištěné vody před jejím vypuštění.

Pro ideální vyčištění celého systému nechte zapnuty všechny vodní i vzduchové prvky cirkulovat minimálně 5 – 10 minut při pravidelném čištění, při čištění po delším čase 15-20 minut. Poté vylijte všechnu vodu, opláchněte stěny a následně můžete napouštět novou vodu.


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Symbol_GHS_05 

NEBEZPEČÍ

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H290 Může být korozivní pro kovy.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít.
P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+ P361+ P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338+ P310: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: méně než 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5% amfoterní povrchově aktivní látky, kationtové povrchně aktivní látky. Hydroxid draselný, Propylheptanol ethoxylate. 

Datum expirace: 24 měsíců od data výroby

Datum výroby, obsah a číslo šarže: Uvedeno na obalu

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: