Protiskuzový nátěr Nano AntiSlip

Kód: NY8000502
Neohodnoceno
1.065 Kč / ks
Skladem (1 ks)
Obal
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Impregnační nátěr vhodný k ošetření všech kluzkých keramických jako jsou keramické dlažby, glazurované povrchy, přírodní i umělý kámen. Brání uklouznutí na mokrém povrchu

Detailní informace

Detailní popis produktu

Protisluzový nátěr Nano AntiSlip

Nano AntiSlip je impregnační nátěr vhodný k ošetření všech kluzkých keramických a minerálních povrchů, jako jsou keramické dlažby, glazurované povrchy, přírodní i umělý kámen apod. Brání uklouznutí na mokrém povrchu. Aplikace přípravku Nano AntiSlip vytváří na ošetřeném povrchu souvislou mikroporézní vrstvu, která dlažbu zdrsní, aniž by došlo k jejímu poškození. Mikroporézní vrstva zvyšuje tření a zastává funkci speciálních protiskluzových dlažeb. Nátěr lze aplikovat jak na nový, tak již používaný materiál. Hlavní oblast použití jsou prostory s podlahami z minerálních materiálů, kde hrozí riziko uklouznutí, jako jsou akvaparky, wellness centra, hotely, koupelny, toalety, šatny, školy, kuchyně, prostory ve zdravotnických zařízeních, provozovny v potravinářském průmyslu, veřejné budovy apod.

Nano AntiSlip je vhodný pro použití v domácnostech, ve veřejných prostorách a profesionálních provozech.

  • Ošetřený povrch si zachovává stávající vzhled
  • Ochranná vrstva zvyšuje tření a zastává funkci speciálních protiskluzových dlažeb
  • Hodnota protiskluznosti R10
  • Nátěr lze aplikovat jak na nový, tak již používaný materiál
  • Cenově dostupné řešení 
  • Po 60 minutách od aplikace je povrch připraven k běžnému užívání

Osobní ochranné prostředky
Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce. Provádíte-li aplikaci v interiéru, dbejte zejména na dobré větrání prostoru. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže není možné dodržet limity NPK-P, je nutné použít vhodné pomůcky pro ochranu dýchacího ústrojí.

Příprava podkladu
Pro dosažení požadovaných výsledků je nutné dodržet předepsaný aplikační postup. Pracujte při teplotách vyšších než 15 °C. Plochy, které chcete ošetřit, musí být zcela suché, zbavené všech nečistot a pozůstatků čistících přípravků. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete přípravek aplikovat při teplotě vzduchu a materiálu od 10 do 25 °C. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost stávající povrchové úpravy s přípravkem.

!!! POZOR !!! Nepoužívejte přípravek na skleněné a lesklé dlaždice !!! POZOR !!!

Příprava podkladu
Před nano aplikací je nutné ošetřovaný povrch důkladně vyčistit. Podle tipu znečištění, vždy volíme správný čistič!

Pro různé typy znečištění nabízíme naše efektivní čističe z řady ANKER CLEANERS:

AquaCleaner B230 HOME - odstraňovač mastnoty
AquaCleaner C205-K - extra silný odstraňovač mastnoty pěnivý
AquaCleaner C206-K - extra silný odstraňovač mastnoty nepěnivý
AquaCleaner C301 - čistič protiskluzové a keramické dlažby
AquaCleaner C304 - odstraňovač cementu
AquaCleaner C304-K - extra silný odstraňovač minerálních usazenin

PŘÍPRAVEK JE PŘIPRAVEN K PŘÍMÉMU POUŽITÍ! 

Vydatnost
Vydatnost je závislá na způsobu aplikace. Orientačně můžeme počítat cca 100 ml / m2. Pro snížení spotřeby přípavku doporučujeme provést test na vzorku materiálu.

Způsob aplikace
Nano AntiSlip aplikujte molitanovým válečkem, houbičkou nebo podlahovým mopem. Přípravek nanášejte na povrch rovnoměrně a nechte jej reagovat. Je nutné zabránit zasychání přípravku při nanášení, proto není vhodné provádět aplikaci na přímém slunci! Orientační doba reakce je 30 minut. Celý povrch musí být ošetřen v jedné vrstvě. Po 30 minutách zneutralizujte ošetřené plochy vodou. Pokud reakce není dostatečná, aplikaci opakujte. Aplikace, lze opakovat několikrát. Zde reakční doba přípravku může být menší např. 10 minut. Všechny reakční časy se následně sečtou a provede se plošná aplikace s výsledným časem. U tmavých povrchů hrozí pří delší reakci zesvětlení povrchu! Na konci aplikace, povrch důkladně opláchněte čistou vodou. Na ošetřeném povrchu nesmí zůstat zbytky přípravku. Doba aplikace se liší v závislosti na povaze a druhu podkladu. Na citlivém povrchu z leštěné žuly nebo mramoru může produkt způsobit změnu povrchu v důsledku chemické krystalizace. Po 60 minutách od aplikace je povrch připraven k používání.

Údržba
Na ošetřené povrchy doporučujeme používat čisticí přípravky z řady ANKER CLEANERS s neutrálním pH7. Nikdy k čištění nepoužívejte abrazivní, kyselé nebo zásadité látky! Obnova starého nano nátěru se provádí stejným způsobem jako aplikace předchozích nátěrů.

Skladování
Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008 

Symbol_GHS_05

NEBEZPEČÍ H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P310 Okamžitě volejte lékaře. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: kyselina hexafluorokřemičitá

 

Doplňkové parametry

Kategorie: DOMÁCNOST
Záruka: 2 roky
NANO PŘÍPRAVEK: PROTISKLUZOVÁ OCHRANA
POUŽITÍ: PROFI A HOBBY
pH: 1
PROSTOR: EXTERIÉR - INTERIÉR

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: