Impregnační set pro automobily Nano4Car set + cockpitový čistič NanoCockpit 300 ml ZDARMA

Kód: NY9000102
Neohodnoceno
499 Kč / ks
Skladem (30 ks)

Aplikační nano set určený pro hydrofobní povrchovou ochranu autoskla, polykarbonátu, autolaku, plastových a kovových dílů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Impregnační set pro automobily Nano4Car set

Aplikační Nanoset určený pro povrchovou ochranu autoskla, polykarbonátu, autolaku, plastových a kovových dílů

Impregnační set pro automobily Nano4Car obsahuje ucelený systém k ošetření dopravních prostředků nanopřípravkem NanoOne. NanoOne je modifikovaný lihový přípravek obsahující nanočástice SIO2, které vytvářejí vysoce hydrofobní povrchovou vrstvu. Ošetřený materiál chrání před vnějšími vlivy, jako jsou např. prachové částice, voda, mastnota, ptačí trus, zbytky hmyzu, brzdného prachu atd. Po aplikaci se na povrchu vytvoří ultra tenká nanovrstva, která je plně transparentní, bez mastného filmu, s vysokou tepelnou odolností, až 400 °C. Aplikace šetří čas a náklady na běžnou údržbu vozu.

  • Ošetřený povrch je plně transparentní bez projevů mastného filmu
  • Zpomaluje namrzání povrchu a usnadňuje odstraňování námrazy
  • Chrání před poškozením vlivem ptačího trusu, snadno odstraňuje zbytky hmyzu
  • Usnadňuje následné čištění povrchu běžnými čisticími přípravky
  • Ošetřený povrch se stává vysoce hydrofobním, aplikace na sklo zastává funkci tekutých stěračů
  • Oproti běžným impregnacím účinkuje dlouhodobě
  • Přípravky jsou určeny pro přímé použití,  nízká spotřeba přípravků  (5–10 ml/m2)

Na každý přípravek použijte pro aplikaci jednu přiloženou utěrku z netkané textilie. Povrch je nutné před aplikací NanoOne dokonale vyčistit a odmastit!

Pro odstranění nečistot doporučujeme tyto vysoce účinné čističe

Auto šampon pro ruční mytí NanoShampon – nano-šampon pro ruční mytí s ochrannou vrstvou - ULTRA KONCENTRÁT

Auto šampon pro strojní mytí NanoShampon+ – nano-šampon pro ruční a tlakové mytí s ochrannou vrstvou - ULTRA KONCENTRÁT

Univerzální čistič a odmašťovač NanoCleaner čistič s obsahem 70% isopropylalkoholu na neporézní materiál

Odstraňovač hmyzu AC Bug – prostředek na odstraňování hmyzu

Čistič disků AC230  – čisticí, odmašťovací a odstraňovací přípravek pro většinu povrchů

Odstraňovač barev PC Forte – odstraňovač asfaltu

Aplikační set Nano4Car obsahuje: 50 ml nanopřípravku NanoOne, 50 ml hloubkového čističe AquaCleaner A50, 100 ml NanoCleaneru a 3 ks aplikačních utěrek. Orientační vydatnost setu je 5 až 10 m2. Přípravky se neředí. Jsou již připraveny k přímému použití.


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

AquaCleaner A50

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

NanoCleaner

Symbol_GHS_02Symbol_GHS_07

NEBEZPEČÍ

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje: propan-2-ol

NanoOne

Symbol_GHS_02Symbol_GHS_07

NEBEZPEČÍ

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P301+P315 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje: ethanol

Doplňkové parametry

Kategorie: NANO IMPREGNACE
Záruka: 1 rok
Hmotnost: 0.3 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: