Extrémně odolný impregnační set pro nové vozy Nanopack4Car Impregnation Paint 9H

Kód: NY0000016
Neohodnoceno
1.899 Kč / ks
Skladem (2 ks)
Obal
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

NanoPaint  9H je určen pouze pro profesionální použití!

Extrémně odolný impregnační set pro nové vozy Nanopack4Car Impregnation Paint 9H přináší vysokofunkční stupeň ochrany lakovaných a plastových dílů u dopravních prostředků. Aplikační set v sobě obsahuje přípravkek NanoPaintTM 9H, který obsahuje nanočástice SIO2 určený pro zvýšenou povrchovou ochranu auto laků s tvrdostí 9H.

Detailní informace

Detailní popis produktu

EXTRÉMNĚ ODOLNÝ IMPREGNAČNÍ SET PRO NOVÉ VOZY NANOPACK4CAR IMPREGNATION PAINT 9H

Revoluční péče na bázi nanotechnologie v exkluzivním balení Nanopack.  Aplikační nano set určený pro povrchovou ochranu nových automobilů.

 • Nanopack  spojuje jedinečnost, krásu a praktičnost v jednom balení
 • Nanopack  slouží k jednorázové aplikaci přípravků na určitý povrch a plochu
 • Nanopack  je skvělý tip dárku či reklamního předmětu pro Vaše blízké nebo obchodní partnery

Přípravek vytváří na ošetřeném povrchu ultra tenkou vysoce hydrofobní nano vrstvu, která chrání materiál před vnějšími nepříznivými vlivy jako jsou např. déšť, hmyz, prach, ptačí trus, námraza nebo graffity. Nátěr NanoPaintTM 9H má samočistící schopnost (takzvaný lotosový efekt), je plně transparentní a nezanechává mastný film. Ošetřený povrch se stává chemicky odolným vůči přípravkům do pH 13 a vůči teplotám 500 °C až 600 °C. Životnost vrstvy NanoPaintTM 9H závisí na správné aplikaci a míře mechanické zátěže. *Orientační životnost nano vrstvy je 36-48 měsíců nebo 20-50 000 najetých kilometrů.

 • Ošetřený povrch je plně transparentní, bez projevů mastného filmu
 • Chrání před ulpíváním a následnými vlivy ptačího trusu, hmyzu a graffity
 • Ochrana proti korozi proti kyselinám
 • Usnadňuje následné čištění ošetřeného povrchu i běžnými čisticími přípravky
 • Povrch ošetřeného materiálu je vysoce hydrofobní (kontaktní úhel 105°)
 • Oproti běžným impregnacím účinkuje dlouhodobě, až 48 měsíců nebo do 50 000 najetých kilometrů

 Životnost vrstvy NanoPaint 9H závisí na správné aplikaci a míře mechanické zátěže.

Vydatnost Nanopack4Car NanoPaint 9H je cca 5m2 = kompletní ošetření celého vozu (např. ŠKODA SUPERB )

 OBR_nano_cars

Extrémně odolný impregnační set pro nové vozy Nanopack4Car Impregnation Paint 9H obsahuje:

 • 150ml NanoShampon - nano šampon pro ruční mytí s ochrannou vrstvou - ULTRA KONCENTRÁT
 • 150ml NanoCleaner - odmašťovač a čistič sloužící před aplikací přípravku NanoPain 9H
 • 30ml NanoPaint 9H - hybridní nano přípravek pro povrchovou ochranu auto laků s tvrdostí 9H
 • 2ks netkané utěrky sloužící k čistění povrchu před aplikací
 • 1ks švédské utěrky k následnému doleštění
 • 1ks N4Y Application pad k nanášení nano přípravku
 • 1ks N4Y Application cloth sloužící k aplikaci produktu NanoPaint CAR
 • Sada ochranných rukavic pro aplikaci přípravků
 • Dárková samolepka

NanoPaint_9H_lesteni 

 

Darujte originální dárek svým blízkým Nanopack. 
Originálními samolepkami vyzdobte Váš dárek.

 

 

OBR_Nanopack4Car_Impregnation_Glass_PROMO

 

Vyzkoušejte i další varianty Nanopack:


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

NanoPaint 9H
Hybridní nano přípravek pro povrchovou ochranu auto laků s tvrdostí 9H
Symbol_GHS_07Symbol_GHS_02Symbol_GHS_05
NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranný oděv / ochranné brýle.
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: Ethylacetát; n-butylacetát; 3-aminopropyltriethoxysilan 


NanoCleaner
Čistič s obsahem 70% isopropylalkoholu na neporézní povrch
Symbol_GHS_02Symbol_GHS_07
NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje: propan-2-ol


NanoShampon
Nano šampon pro ruční mytí s ochrannou vrstvou - ultra koncentrát
Symbol_GHS_07 
VAROVÁNÍ
H315 Dráždí kůži
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

Obsahuje: < 5% Neiontové povrchově aktivní látky. < 5% aniontové povrchově aktivní látky. < 5% EDTA a její soli 

Doplňkové parametry

Kategorie: NANO SADY
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: