Impregnační set pro domácnost Nano4Home set + Odstraňovač mastnoty 300 ml ZDARMA

Kód: NY9000103
7 hodnocení
499 Kč / ks
Skladem (49 ks)

Aplikační nano set určený pro hydrofobní povrchovou ochranu skla, keramiky, polykarbonátu, plastu a kovu.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Impregnační set pro domácnost Nano4Home set

Aplikační nano set určený pro hydrofobní povrchovou ochranu skla, keramiky, polykarbonátu, plastu a kovu

Impregnační set pro domácnost  Nano4Home obsahuje ucelený systém k ošetření neporézního materiálu nanopřípravkem NanoOne. NanoOne je modifikovaný lihový přípravek obsahující nanočástice SIO2, které vytvářejí vysoce hydrofobní povrchovou vrstvu. Tato vrstva chrání ošetřený materiál před vnějšími vlivy, jako jsou např. prachové částice, voda, mastnota, vodní kámen, řasy, žár, saze, smola, kouř atd. Na povrchu ošetřeného materiálu se vytvoří ultra tenká nanovrstva, která je plně transparentní, bez mastného filmu, s vysokou tepelnou odolností, až 400 °C. Aplikace šetří čas a náklady na běžnou údržbu povrchu.

  • Ošetřený povrch je plně transparentní bez mastného filmu
  • Snadné odstranění zbytků vodního kamene
  • Usnadňuje následné čištění povrchu běžnými čisticími přípravky
  • Povrch materiálu je vysoce hydrofobní – funkce tekutých stěračů
  • Delší doba účinnosti oproti běžně používaným impregnacím
  • Atraktivní balení pro přímé použití + nízká spotřeba 5–10 ml/m2

Na každý přípravek použijte pro aplikaci jednu přiloženou utěrku z netkané textilie. Povrch je nutné před aplikací NanoOne dokonale vyčistit a odmastit!

Pro odstranění nečistot doporučujeme tyto vysoce účinné čističe

Odstraňovač mastonoty AC230  – čisticí, odmašťovací a odstraňovací přípravek pro většinu povrchů

Odstraňovač vodního kamene AC310 – odstraňovač vodního kamene a projevů oxidace kovů

Univerzální čistič a odmašťovač NanoCleaner čistič s obsahem 70% isopropylalkoholu na neporézní materiál

Extra silný, univerzální čistič pro každodenní použití AC50-K – extra silný, univerzální čistič neporézního materiálu - koncentrát

Aplikační set Nano4Home obsahuje: 50 ml nanopřípravku NanoOne, 50 ml hloubkového čističe AquaCleaner A50, 100 ml NanoCleaneru a 3 ks aplikačních utěrek. Orientační vydatnost setu je 5 až 10 m2. Přípravky se neředí. Jsou již připraveny k přímému použití.


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008 

AquaCleaner A50

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

NanoCleaner

Symbol_GHS_02Symbol_GHS_07

NEBEZPEČÍ

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje: propan-2-ol

NanoOne

Symbol_GHS_02Symbol_GHS_07

NEBEZPEČÍ

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P301+P315 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

Obsahuje: ethanol

Doplňkové parametry

Kategorie: NANO SADY
Záruka: 1 rok
Hmotnost: 0.3 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: