Impregnační set pro domácnost Nano4Home set

Kód: NY0000001
7 hodnocení
399 Kč –50 %
OBR Nano4Home set
399 Kč –50 % 200 Kč / ks
Skladem (4 ks)
Obal
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Jednorázový aplikační nano set Nano4Home určený pro hydrofobní povrchovou ochranu skla, keramiky, polykarbonátu, plastu a kovu.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Jednorázový aplikační nano set Nano4Home 

Aplikační nano set Nano4Home obsahuje ucelený systém k ošetření neporézního materiálu nano ochranou NanoOne. NanoOne je modifikovaný lihový přípravek obsahující nanočástice SIO2, které vytvářejí vysoce hydrofobní povrchovou vrstvu. Tato vrstva chrání ošetřený materiál před vnějšími vlivy, jako jsou např. prachové částice, voda, mastnota, vodní kámen, řasy, žár, saze, smola, kouř atd. Na povrchu ošetřeného materiálu se vytvoří ultra tenká nano vrstva, která je plně transparentní, bez mastného filmu, s vysokou tepelnou odolností až do 400 °C. Aplikace šetří čas a náklady na běžnou údržbu povrchu.

Nano4Home je vhodný pro použití v domácnostech i profesionálních provozech. 

 • Ošetřený povrch je plně transparentní, bez mastného filmu
 • Snadné odstranění zbytků vodního kamene
 • Usnadňuje následné čištění povrchu běžnými čisticími přípravky
 • Povrch materiálu je vysoce hydrofobní – perličkový efekt
 • Delší doba účinnosti oproti běžně používaným impregnacím
 • Atraktivní balení pro přímé použití + nízká spotřeba 5–10 ml/m2

Aplikační nano set Nano4Home byl vytvořen pro ošetření nových i starých materiálů, jako je např. sklo, polykarbonát, plexisklo, keramika, lakované povrchy, plastové díly a různé tipy kovů. je vhodný pro ošetření povrchů jako jsou sprchové zástěny, luxfery (čiré, leptané nebo pískované), zrcadla, akvária, krbová skla, sklo-keramické a indukční desky, polykarbonátová skla, sanitární keramika, keramické obklady a dlažby, porcelán, leštěný kámen, vysoce lesklé povrchy, okenní rámy, garážová vrata, plastový nábytek, dveře, parapety, akrylátové a vířivé vany, sprchové vaničky, nerez ocel, černá ocel, měď, mosaz, hliník a drahé kovy. Vydatnost setu je cca 5 až 10 m2.

Aplikační set Nano4Home obsahuje: 50 ml nano přípravku NanoOneTM, 50 ml hloubkového čističe AquaCleanerTM A50, 100 ml NanoCleanerTM a 3 ks aplikačních utěrek. Orientační vydatnost setu je 5 až 10 m2. Přípravky se neředí. Jsou již připraveny k přímému použití.

Osobní ochranné prostředky: Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, brýle a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

 • Aplikační nano set Nano4Home byl vytvořen pro ošetření nových i starých materiálů, jako je např. sklo, polykarbonát, plexisklo, keramika, lakované povrchy, plastové díly a různé tipy kovů. je vhodný pro ošetření povrchů jako jsou sprchové zástěny, luxfery (čiré, leptané nebo pískované), zrcadla, akvária, krbová skla, sklo-keramické a indukční desky, polykarbonátová skla, sanitární keramika, keramické obklady a dlažby, porcelán, leštěný kámen, vysoce lesklé povrchy, okenní rámy, garážová vrata, plastový nábytek, dveře, parapety, akrylátové a vířivé vany, sprchové vaničky, nerez ocel, černá ocel, měď, mosaz, hliník a drahé kovy. Vydatnost setu je cca 5 až 10 m2.

  Osobní ochranné prostředky: Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, brýle a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

  Aplikační set Nano4HomeTM obsahuje: 50 ml nano přípravku NanoOneTM, 50 ml hloubkového čističe AquaCleanerTM A50, 100 ml NanoCleanerTM a 3 ks aplikačních utěrek. Orientační vydatnost setu je 5 až 10 m2. Přípravky se neředí. Jsou již připraveny k přímému použití.

  Pro odstranění vysoce odolných nečistot doporučujeme tyto vysoce účinné čističe z řady ANKER CLEANERS:

   

  AquaCleanerTM B230 – čisticí, odmašťovací a odstraňovací přípravek pro většinu povrchů

  AquaCleanerTM C310 – odstraňovač vodního kamene a projevů oxidace kovů

  NanoCleanerTM – čistič s obsahem 70% isopropylalkoholu na neporézní materiál

   

  Na ošetřený materiál přípravkem NanoOneTM lze použít bezchlórovou dezinfekci H2O COOL.

   

  Osobní ochranné prostředky: Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, brýle a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Provádíte-li aplikaci v interiéru, dbejte zejména na dobré větrání prostoru. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže není možné dodržet limity NPK-P, je nutné použít vhodné pomůcky pro ochranu dýchacího ústrojí. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

  Příprava podkladu: Pro dosažení úspěšného výsledku je nutné dodržet předepsaný pracovní postup. Pracujte při teplotách vyšších než 15 °C. Plochy, které chcete chránit aplikací NanoOne, musí být zbavené všech nečistot, mycích přípravků a musí být zcela suché. Není vhodné aplikovat přípravek na plochy rozpálené od slunečního záření (teplota plochy by neměla přesáhnout 30 °C). Pracujete-li venku, nepracujte za deště nebo mrholení. Volte takové podmínky, aby nebyla ošetřená plocha 3–4 hodiny po aplikaci vystavena vlivu vody a 24 hodin mechanické zátěži.

  Způsob aplikace: Na každý přípravek použijte jednu přiloženou utěrku z netkané textilie. Povrch je nutné před aplikací NanoOneTM dokonale vyčistit a odmastit!

  1.  Plochu očistěte hloubkovým čističem AquaCleaner A50. Přípravek naneste na povrch a vyčistěte od veškerých v povrchu zanesených nečistot.

  2. Následně je nutné povrch dokonale odmastit a odstranit zbytky čističe. K tomuto kroku použijte čistič NanoCleaner. Čistič naneste rozprašovačem na povrch a následně vyleštěte do lesku beze šmouh.

  3. Pokud je plocha dokonale vyleštěna a odmaštěna, proveďte poslední krok, aplikaci nanopřípravku NanoOne. Aplikátorem nastříkejte vždy menší plochu (cca 30 x 30 cm), tekutinu ihned roztírejte a případně vzniklé šmouhy ihned rozleštěte. Postupujte systematicky po povrchu.

  Údržba: Na ošetřené povrchy doporučujeme používat čisticí přípravky z řady ANKER CLEANERS s neutrálním pH7. Nikdy nepoužívejte na ošetřené plochy abrazivní, kyselé nebo zásadité látky! Pro oživení nanovrstvy doporučujeme povrch občas odmastit přípravkem NanoCleaner. Obnova staré aplikace se provádí stejným způsobem. Pro gastro provozy, wellness centra, bazény, koupelny, toalety doporučujeme používat připravky z řady H2O Cool jako např. jsou: disiCLEAN SURFACE non-foaming nebo disiCLEAN SURFACE foaming.


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Symbol_GHS_07

Symbol_GHS_02

AquaCleaner A50 - EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
NanoCleaner - NEBEZPEČÍ H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování par/aerosolů. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: propan-2-ol
NanoOne - NEBEZPEČÍ H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P301+P315 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

 

Doplňkové parametry

Kategorie: NANO SADY
Záruka: 1 rok

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: