Nano impregnační set pro kuchyně Nanopack4Home Kitchen

Kód: NY0000012 NY0000012B Zvolte variantu
Tip NEJLEPŠÍ CENA V ČR
Neohodnoceno
899 Kč / ks 1.798 Kč / ks od 899 Kč / ks
Skladem (4 ks) Skladem (1 ks) Zvolte variantu
Obal
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Efektivní a dlouhotrvající ochrana na bázi nano technologie určenou pro kuchyně a restaurační zařízení. Ošetřený povrch zvyšuje ochranu a snižuje náročnost následné údržby

Detailní informace

Detailní popis produktu

OBR_Nano_impregnace_pro_kuchyne

Jednorázová nano impregnační sada pro kuchyně Nanopack4Home Kitchen

Efektivní a dlouhotrvající ochrana na bázi nano technologie v exkluzivním balení Nanopack.  Aplikační nano set určený pro kuchyně a restaurační zařízení.

OBR_Nanopack4Car_Impregnation_Glass_PROMO
 • NANOPACK spojuje jedinečnost, krásu a praktičnost v jednom balení

 • NANOPACK slouží k jednorázové aplikaci přípravků na určitý povrch a plochu

 • NANOPACK obsahuje ucelený aplikační řešení ( příprava povrchu - aplikace - údržba)

 • NANOPACK je skvělý typ dárku či reklamního předmětu pro Vaše blízké nebo obchodní partnery
 


Nano impregnační set pro kuchyně Nanopack4Home
Kitchen je vhodný pro ošetření povrchů jako jsou krbová skla, sklo-keramické a indukční desky, grily, sporáky, keramické obklady a dlažby, porcelán, umělý kámen, vysoce lesklé povrchy, okenní rámy, pracovní desky, plastový nábytek, dveře, parapety, nerez ocel, černá ocel, měď, mosaz, hliník a drahé kovy.

Povrch ošetřený přípravkem NanoOne zvyšuje ochranu a snižuje náročnost následné údržby

 • Ochranná vrstva nevytváří mastný film a je plně transparentní
 • Snadné odstranění zbytků vodního kamene, mastnoty a daších nečistot
 • Usnadňuje následné čištění povrchu běžnými čisticími přípravky
 • Povrch materiálu je vysoce hydrofobní – lotosový efekt
 • Atraktivní balení pro přímé použití + nízká spotřeba 5–10 ml/m2
 • Oproti běžným impregnacím účinkuje dlouhodobě 24 až 60 měsíců*

*Životnost vrstvy NanoOne závisí na správné aplikaci a míře mechanické zátěže.

Nanopack4Home Kitchen je vhodný pro soukromé i profesionální využití.

OBR_Nano_impregnace_pro_gastro

Aplikační nano set určený pro kuchyně a restaurační zařízení Nanopack4Home Kitchen obsahuje:

 • 150ml AquaCleaner B230 - čisticí, odmašťovací a odstraňovací přípravek
 • 150ml disiCLEAN HOME - bezchlórový dezinfekční přípravek odstraňující bakterie, viry a plísně
 • 100 ml NanoCleaner - univerzální čistič a odmašťovač
 • 50 ml NanoOne - modifikovaný nano přípravek pro různé tipy povrchů
 • 2 ks jednorázových ubrousků Nano Nano AntiPrint - nano vrstva proti tvorbě otisků prstů
 • 2 ks netkané utěrky - sloužící k čistění povrchu před aplikací
 • 1 ks Aplikační pad N4Y - k nanášení nano přípravku
 • 1 ks Aplikační utěrka N4Y - sloužící k aplikaci produktu NanoOne
 • Sada ochranných rukavicpro aplikaci přípravků
 • Dárková samolepka

Osobní ochranné prostředky
Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce. Provádíte-li aplikaci v interiéru, dbejte zejména na dobré větrání prostoru. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže není možné dodržet limity NPK-P, je nutné použít vhodné pomůcky pro ochranu dýchacího ústrojí. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže.

Příprava před aplikací
Pro dosažení požadovaných výsledků je nutné dodržet předepsaný aplikační postup. Pracujte při teplotách vyšších než 15 °C. Plochy, které chcete ošetřit, musí být zcela suché, zbavené všech nečistot a pozůstatků čistících přípravků. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené slunečním zářením, teplota plochy by neměla přesáhnout 30 °C. Provádíte-li aplikaci venku, nepracujte za deště nebo mrholení. 

PŘÍPRAVKY JSOU PŘIPRAVENY K PŘÍMÉMU POUŽITÍ! 

Způsob aplikace

KROK 1 - Pokud je povrch znečištěn zbytky mastnoty, je nutné použít přípravek AquaCleaner B230, který slouží k odstranění mastnoty, tuků nebo silné špíny. Prostředek je připraven k přímému použití. Naneste na znečištěný povrch a nechte několik minut působit. V případě, že se na povrchu nachází stále zbytky nečistot, proceduru zopakujte. Po skončení práce je nutné povrch důkladně omýt vodou.

KROK 2 - Následně je nutné povrch dokonale odmastit a odstranit případné zbytky čističe. K tomuto kroku použijte čistič NanoCleaner a přiloženou netkanou utěrku. Čistič naneste rozprašovačem na povrch a následně vyleštěte do lesku beze šmouh.

KROK 3 - Pokud je plocha dokonale vyčištěna a odmaštěna, proveďte poslední krok. Na N4Y Application pad (aplikační podložka) přiložte N4Y Application cloth (aplikační utěrku). Měkká strana aplikační podložky směřuje vždy na aplikovaný materiál. NanoOne naneseme na aplikační utěrku v dostatečném množství. Postupujte systematicky po povrchu ( zleva doprava, následně nahoru a dolů). Případné vzniklé šmouhy ihned rozleštěte ještě vlhkou aplikační utěrkou.

Ošetřená plocha nesmí být 3–4 hodiny po aplikaci vystavena vlivu vody a 24 hodin mechanické zátěži.

KROK 4 - Pro aplikaci jednorázových ubrousků NanoAntiPrint je nutné povrch důkladně vyčistit a odmastit. K tomuto kroku použijte čistič NanoCleaner a přiloženou netkanou utěrku. Čistič naneste rozprašovačem na povrch a následně vyleštěte do lesku beze šmouh. Poté  roztrhněte sáček a vyjměte vlhčený ubrousek Nano AntiPrint z obalu. Přípravek důkladně rozetřete po povrchu materiálu. Aktivní vrstva zasychá za 3-4 hodiny. Případné vzniklé šmouhy následně rozleštěte netkanou utěrkou.

KROK 5 - Přípravek disiCLEAN HOME je tekutý bezchlorový prostředek určený k okamžitému použití pro rychlou dezinfekci ploch, předmětů, zařízení, nástrojů a těžko přístupných míst pomocí jemného rozprašovače. Byl speciálně vyvinutý pro dokonalou dezinfekci v celé domácnosti. Je vhodný na dezinfekci umyvadel, sprchy, toalety, podlahy, nábytku, hraček, kuchyně a podobně. Tento výrobek se vyznačuje silným a dlouhotrvajícím antivirovým, antibakteriálním a protiplísňovým účinkem. Aplikujte postřikem na ošetřovanou plochu a nechte působit. Ošetřením vznikne na povrchu polymerová vrstva, která dlouhodobě chrání proti mikroorganismům a venkovním vlivů. Povrch bezprostředně po ošetření neomývejte. Prostředek se již neředí. Nemíchejte s jinými dezinfekčními prostředky. Používejte biocidní ípravky bezpečně. ed použitím si dy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Údržba
Na ošetřené povrchy doporučujeme používat čisticí přípravky z řady ANKER CLEANERS s neutrálním pH7. Nikdy k čištění nepoužívejte abrazivní, kyselé nebo zásadité látky! Pro gastro provozy, wellness centra, bazény, koupelny, toalety doporučujeme používat připravky z řady H2O Cool jako např. jsou: disiCLEAN SURFACE non-foaming nebo disiCLEAN SURFACE foaming. Pro oživení nano nátěru doporučujeme povrch odmastit přípravkem NanoCleaner. Obnova starého nano nátěru se provádí stejným způsobem jako aplikace předchozích nátěrů.

Skladování
Nanopack spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem. Při skladování je nutno dodržovat zásady práce s hořlavinami II. třídy. Uchovávejte mimo dosah zdrojů žáru, při manipulaci s přípravkem nekuřte. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. S výrobkem pracujte pouze v místech, kde nehrozí nebezpečí výbuchu.

Vyzkoušejte i další varianty Nanopack:

 • Nanopack4Home Bathroom - aplikační nano set určený pro koupelnu, toaletu a wellness
 • Nanopack4Home Cleaning - ucelená sada vysoce funkčních čistících přípravků
 • Nanopack4Home Disinfection - ucelená sada vysoce dezinfečních přípravků

Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Symbol_GHS_07

Symbol_GHS_02

AquaCleaner B230 HOME Složení podle nařízení 648/2008 ES o detergentech: < 5% neiontové povrchově aktivní látky, EDTA a její soli
NanoCleaner - NEBEZPEČÍ H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování par/aerosolů. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: propan-2-ol
NanoOne - NEBEZPEČÍ H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P301+P315 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
disiCLEAN HOME Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008  Obsahuje: Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,015 g/100 g; parfémy; desinfekční prostředky
Nano AntiPrint - není klasifikováno jako nebezpečná směs.

 

Doplňkové parametry

Kategorie: NANO SADY
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: