Nano impregnační set pro nové vozy Nanopack4Car Impregnation Paint

Kód: NY0000006
Novinka NEJLEPŠÍ CENA V ČR
4 hodnocení
799 Kč / ks
Skladem (1 ks)
Obal
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Aplikační nano sada přináší kompletní systém ochrany nových lakovaných a plastových dílů automobilů. Vhodná pro nové vozy nebo vozy, které jsou v provozu do 1 roku.

Detailní informace

Detailní popis produktu

OBR_Impregnační_set_pro_automobily

Jednorázová nano impregnační sada pro nové vozy Nanopack4Car Impregnation Paint

Revoluční péče pro automobily na bázi nano technologie v exkluzivním balení Nanopack. Aplikační nano set určený pro povrchovou ochranu nových automobilů, nákladních vozůvozů MHD, lodí, letadel a dalších dopravních prostředků.

OBR_Nanopack4Car_Impregnation_Glass_PROMO
 • NANOPACK spojuje jedinečnost, krásu a praktičnost v jednom balení

 • NANOPACK slouží k jednorázové aplikaci přípravků na určitý povrch a plochu

 • NANOPACK obsahuje ucelený aplikační řešení ( příprava povrchu - aplikace - údržba)

 • NANOPACK je skvělý typ dárku či reklamního předmětu pro Vaše blízké nebo obchodní partnery
 


Ošetřením přípravkem NanoPaint
 CAR zvyšujeme odonost a prodlužejeme životnost autolaku.

 • Ošetřený povrch je plně transparentní, bez projevů mastného filmu
 • Chrání před ulpíváním a následnými vlivy ptačího trusu a hmyzu
 • Usnadňuje následné čištění ošetřeného povrchu i běžnými čisticími přípravky
 • Povrch ošetřeného materiálu je vysoce hydrofobní
 • Možnost mytí ošetřeného autolaku v portálové myčce
 • Nízká spotřeba přípravku ( 5 - 10 ml/m2)
 • Oproti běžným impregnacím účinkuje dlouhodobě, až 12 měsíců nebo do 20 000 najetých kilometrů*.

*Životnost vrstvy NanoPaint CAR závisí na správné aplikaci a míře mechanické zátěže.

Nanopack4Car Impregnation Paint přináší kompletní systém ochrany nových lakovaných a plastových dílů u osobních automobilů. Je vhodný pro nové vozy nebo vozy, které jsou v provozu do 1 roku. NanoPaint vytváří ultra tenkou vysoce hydrofobní nano vrstvu, která chrání materiál před vnějšími nepříznivými vlivy, jako jsou např. déšť, hmyz, prach, ptačí trus nebo námraza. Nátěr má samočistící schopnost (takzvaný lotosový efekt), je plně transparentní a nezanechává mastný film.

Nanopack4Car Impregnation Paint je vhodný pro soukromé i profesionální využití.

OBR_car_detailing_nanopaint_CAR

Nanopack4Car Impregnation Paint obsahuje:

 • 150 ml NanoShampon – nano šampon pro ruční mytí
 • 150 ml NanoCleaneruniverzální čistič a odmašťovač
 • 100 ml NanoPaint CAR - nano impregnace autolaku a plastových dílů
 • 2 ks netkané utěrky - sloužící k čistění povrchu před aplikací
 • Sadu jednorázových ubrousků na nano impregnaci autoskla - (1ks jednorázový nano čistící ubrousek, 1ks jednorázový nano impregnační ubrousek, 1ks leštící ubrousek)
 • 1 ks švédská utěrka - k následnému doleštění
 • 1 ks N4Y Application pad - k nanášení nano přípravku
 • 1 ks N4Y Application cloth - sloužící k aplikaci produktu NanoPaint
 • Sada ochranných rukavic - pro aplikaci přípravků
 • Dárková samolepka

Vydatnost Nanopack4Car Impregnation Paint je cca 10 m2 = kompletní ošetření celého vozu (např. ŠKODA KODIAQ )

Osobní ochranné prostředky
Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce. Provádíte-li aplikaci v interiéru, dbejte zejména na dobré větrání prostoru. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže není možné dodržet limity NPK-P, je nutné použít vhodné pomůcky pro ochranu dýchacího ústrojí. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže.

Příprava před aplikací
Před aplikací zkontrolujme kvalitu autolaku. Případné škrábance doporučujeme mechanicky přeleštit lešticími pastami. U starších vozů více jak 1 rok doporučujeme povrch mechanicky vyleštit. Tím zbavíme lak oxidace a škránců. Pro tento krok doporučujeme renovační, jemně abrazivní nano pastu NanoRepol. Pro dosažení úspěšného výsledku je nutné dodržet předepsaný pracovní postup. Pracujte při teplotách vyšších než 15 °C. Není vhodné aplikovat přípravek na plochy rozpálené od slunečního záření (teplota plochy by neměla přesáhnout 30 °C). Pracujete-li venku, nepracujte za deště nebo mrholení. Volte takové podmínky, aby nebyla ošetřená plocha 3-4 hodiny po aplikaci vystavena vlivu vody a 24 hodin mechanické zátěži.

PŘÍPRAVKY JSOU PŘIPRAVENY K PŘÍMÉMU POUŽITÍ! 

Způsob aplikace

KROK 1Povrch automobilu je nutné důkladně umýt přípravkem NanoShampon. Ředíme v poměru 50 ml NanoShamponu do 10 litrů teplé vody. Tím zvýšíme jeho čistící a mycí schopnosti. Roztok nechte 5 minut odstát. Pro aplikaci doporučujeme používat houbu, bavlnu nebo mikrovlákno. Roztok nechte cca 5 min. působit a pak důkladně opláchněte čistou nejlépe tlakovou vodou. Nechte zaschnout! Roztok nezanechává stopy po oplachování. V případě potřeby postup opakujte.

KROK 2Následně je nutné povrch dokonale odmastit a odstranit případné zbytky čističe. K tomuto kroku použijte čistič NanoCleaner a přiloženou netkanou utěrku. Čistič naneste rozprašovačem na povrch a následně vyleštěte do lesku beze šmouh. Pro finální doleštění použijte švédskou utěrku z mikrovlákna.

KROK 3Pokud je plocha dokonale vyčištěna a odmaštěna, proveďte poslední krok. Na N4Y Application pad (aplikační podložku) přiložte N4Y Application cloth (aplikační utěrku). Měkká strana aplikační podložky směřuje vždy na aplikovaný materiál. NanoPaint CAR naneseme na aplikační utěrku v dostatečném množství. Postupujte systematicky po povrchu ( zleva doprava, následně nahoru a dolů). Případně vzniklé šmouhy ihned rozleštěte ještě vlhkou aplikační utěrkou.

KROK 4 Pro ošetření autoskla doporučujeme použít přiložené jednorázové ubrousky. Postupujte krok 1, 2, 3. Životnost nano vrstvy na čelním autoskle je až 6 měsíců.

Ošetřená plocha nesmí být 3 - 4 hodiny po aplikaci vystavena vlivu vody a 24 hodin mechanické zátěži.

Údržba
Na ošetřené povrchy doporučujeme používat čisticí přípravky s neutrálním pH7. Nikdy nepoužívejte na ošetřené plochy abrazivní, kyselé nebo zásadité látky! Pro oživení nanovrstvy doporučujeme povrch občas odmastit přípravkem NanoShampon nebo NanoCleaner. Obnova staré aplikace se provádí stejným způsobem. Pro odstranění nano nátěru použijte brusné - leštící pasty.

Skladování
Nanopack spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem. Při skladování je nutno dodržovat zásady práce s hořlavinami II. třídy. Uchovávejte mimo dosah zdrojů žáru, při manipulaci s přípravkem nekuřte. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. S výrobkem pracujte pouze v místech, kde nehrozí nebezpečí výbuchu.

Vyzkoušejte i další varianty Nanopack:

 • Nanopack4Car Impregnation Glass - aplikační nano set pro auto skla a polykarbonátu
 • Nanopack4Car Impregnation Paint 9H - extrémně odolný impregnační nano set pro nové vozy
 • Nanopack4Car Renovation - aplikační nano set pro staré vozy
 • Nanopack4Car Cockpit - aplikační nano set určený pro čištění a ochranu interiéru vozu
 • Nanopack4Bike Revolution - aplikační nano set určený pro povrchovou ochranu motocyklů, skútrů a čtyřkolek
 • Nanopack4Bicycle Revolution - aplikační nano set určený pro povrchovou ochranu kol
 • Nanopack4Live Textil - aplikační nano set určený pro povrchovou ochranu textilu a kůže

Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Symbol_GHS_07

Symbol_GHS_02

NanoShampon - VAROVÁNÍ   H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle.  P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.  P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: < 5% Neiontové povrchově aktivní látky. < 5% aniontové povrchově aktivní látky. < 5% EDTA a její soli
NanoCleaner - NEBEZPEČÍ H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování par/aerosolů. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: propan-2-ol
NanoPaint CAR - NEBEZPEČÍ H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P301+P315 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
UBROUSEK 
NanoCleaner - NEBEZPEČÍ P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: propan-2-ol
UBROUSEK NanoOne - NEBEZPEČÍ P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

 

Doplňkové parametry

Kategorie: NANO SADY
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: