Neohodnoceno

Impregnační set pro autoskla Nanopack4Car Impregnation Glass

Impregnační set pro autoskla Nanopack4Car Impregnation Glass obsahuje ucelený systém vysokofunčních přípravků pro ošetření jak nových tak starších automobilových skel, čelních štítů motocyklů, automobilových a motocyklových světel, plexi štítů motocyklových helem a dalších skleněných a polykarbonátových ploch. 

Skladem (88 ks)
Kód: NY9000101
813 Kč / ks
Kategorie: NanoPack
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 0.55 kg

IMPREGNAČNÍ SET PRO AUTOSKLA NANOPACK4CAR IMPREGNATION GLASS 

Objevte revoluční nanotechnologii v exkluzivním balení Nanopack.  Aplikační sada určená pro povrchovou ochranu auto skla a polykarbonátu.

 • Nanopack spojuje jedinečnost, krásu a praktičnost v jednom balení
 • Nanopack slouží k jednorázové aplikaci přípravků na určitý povrch a plochu
 • Nanopack je skvělý typ dárku či reklamního předmětu pro Vaše blízké nebo obchodní partnery

Ošetřením automobilového skla přípravkem NanoGlass CAR zvyšujeme komfort a bezpečnost jízdy za deště a v zimě.

 • Ochranná vrstva nevytváří mastný film
 • Snižuje odrazivost světla o ρ = 0,1
 • Zvyšuje bezpečnost a pohodlnost jízdy za deště, zastupuje funkci tekutých stěračů
 • Snadné odstraňování zbytků hmyzu za pomocí čisté vody
 • V zimních měsících zpomaluje namrzání skla a značně usnadňuje odstranění námrazy
 • Usnadňuje následné čištění ošetřeného povrchu i běžnými čisticími přípravky
 • Možnost mytí ošetřeného autoskla v portálové myčce 
 • Nízká spotřeba přípravku ( 5–10 ml/m2)
 • Oproti běžným impregnacím účinkuje dlouhodobě, až 12 měsíců nebo do 20 000 najetých kilometrů*.

Dále lze přípravkem ošetřit čelní skla nákladních vozů, TIR, vozů hromadné dopravy (autobusy, trolejbusy, tramvaje, metra), lodí nebo člunů.

*Životnost vrstvy NanoGlass CAR závisí na správné aplikaci a míře mechanické zátěže.

Impregnační set pro autoskla Nanopack4Car Impregnation Glass je vhodný pro soukromé i profesionální využití.

OBR_nanoglass_car

Impregnační set pro autoska Nanopack4Car Impregnation Glass obsahuje:

 • 150ml AquaCleaner BUG - vysoce funkční čistič sloužící k odstranění zbytků hmyzu ze skleněných nebo polykarbonátových skel
 • 150ml NanoCleaner - odmašťovač a čistič sloužící k odstranění nečistot a zbytku čističe AquaCleaner BUG před nano aplikací přípravku NanoGlass CAR
 • 50ml NanoGlass CAR - nano přípravek chránící materiál před vnějšími nepříznivými vlivy jako jsou např. déšť, hmyz, ptačí trus nebo námraza
 • 2ks netkané utěrky sloužící k čistění povrchu před aplikací
 • 1ks N4Y Application pad k nanášení nano přípravku
 • 1ks N4Y Application cloth sloužící k aplikaci produktu NanoGlass CAR
 • Sada ochranných rukavic pro aplikaci přípravků
 • Dárková samolepka
Darujte originální dárek svým blízkým Nanopack. Originálními samolepkami vyzdobte Váš dárek. OBR_Nanopack4Car_Impregnation_Glass_PROMO

Vyzkoušejte i další varianty Nanopack:


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

NanoGlass Car
Lihový nano přípravek určený pro povrchovou ochranu auto skla a polykarbonátu
Symbol_GHS_02Symbol_GHS_07
NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P301+P315 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

Obsahuje: ethanol


AquaCleaner Bug
Přípravek na odstraňování zbytků hmyzu
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
EUH208 Obsahuje Limonene. Může vyvolat alergickou reakci


NanoCleaner 
Čistič s obsahem 70% isopropylalkoholu na neporézní povrchy
Symbol_GHS_02Symbol_GHS_07
NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje: propan-2-ol

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: