1 hodnocení

Impregnační set pro nové vozy Nanopack4Car Impregnation Paint

Impregnační set pro nové vozy Nanopack4Car Impregnation Paint přináší kompletní systém ochrany nových lakovaných a plastových dílů u osobních automobilů. Je vhodný pro nové vozy nebo vozy, které jsou v provozu do 1 roku. NanoPaintTM CAR vytváří ultra tenkou vysoce hydrofobní nano vrstvu, která chrání materiál před vnějšími nepříznivými vlivy, jako jsou např. déšť, hmyz, prach, ptačí trus nebo námraza. 

 

Skladem (89 ks)
Kód: NY0000006
1.010 Kč / ks
Kategorie: NanoPack
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 0.6 kg

IMPREGNAČNÍ SET PRO NOVÉ VOZY NANOPACK4CAR IMPREGNATION PAINT 

Revoluční péče na bázi nanotechnologie v exkluzivním balení Nanopack. Aplikační nano set určený pro povrchovou ochranu nových automobilů

 • Nanopack spojuje jedinečnost, krásu a praktičnost v jednom balení
 • Nanopack slouží k jednorázové aplikaci přípravků na určitý povrch a plochu
 • Nanopack je skvělý typ dárku či reklamního předmětu pro Vaše blízké nebo obchodní partnery

 Přípravek NanoPaint CAR je vhodný pro soukromé i profesionální využití.

 • Ošetřený povrch je plně transparentní, bez projevů mastného filmu
 • Chrání před ulpíváním špíny a zbytků hmyzu 
 • Usnadňuje následné čištění ošetřeného povrchu i běžnými čisticími přípravky
 • Povrch ošetřeného materiálu je vysoce hydrofobní 
 • Nízká spotřeba přípravku (5–10 ml/m2)
 • Oproti běžným impregnacím účinkuje dlouhodobě až 12 měsíců nebo do 20 000 najetých kilometrů*.

*Životnost vrstvy NanoPaint CAR závisí na správné aplikaci a míře mechanické zátěže.

Nátěr má samočistící schopnost (takzvaný lotosový efekt), je plně transparentní a nezanechává mastný film.

Vydatnost Nanopack4Car Impregnation Paint je cca 10m2 = kompletní ošetření celého vozu (např. ŠKODA KODIAQ )  

Impregnační set pro nové vozy Nanopack4Car Impregnation Paint obsahuje:

 • 150ml NanoShampon - nano šampon pro ruční mytí s ochrannou vrstvou - ULTRA KONCENTRÁT
 • 150ml NanoCleaner - odmašťovač a čistič sloužící před aplikací přípravku NanoPaint CAR
 • 100ml NanoPaint CAR - přípravek vytváří na ošetřeném povrchu ultra tenkou vysoce hydrofobní nano vrstvu
 • Sadu jednorázových ubrousků na nano impregnaci autoskla (1ks jednorázový nano čistící ubrousek, 1ks jednorázový nano impregnační ubrousek, 1ks leštící ubrousek)
 • 2ks netkané utěrky sloužící k čistění povrchu před aplikací
 • 1ks švédské utěrky k následnému doleštění
 • 1ks N4Y Application pad k nanášení nano přípravku
 • 1ks N4Y Application cloth sloužící k aplikaci produktu NanoPaint CAR
 • Sada ochranných rukavic pro aplikaci přípravků
 • Dárková samolepka

Darujte originální dárek svým blízkým Nanopack.
Originálními samolepkami vyzdobte Váš dárek.

OBR_Nanopack4Car_Impregnation_Glass_PROMO

  

Vyzkoušejte i další varianty Nanopack:


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

NanoPaint CAR
Lihový nano přípravek určený pro hydrofobní povrchovou ochranu auto laků a plastů
Symbol_GHS_02Symbol_GHS_07
NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P301+P315 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

Obsahuje: ethanol


NanoCleaner
Čistič s obsahem 70% isopropylalkoholu na neporézní povrch
Symbol_GHS_02Symbol_GHS_07
NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje: propan-2-ol


NanoShampon
Nano šampon pro ruční mytí s ochrannou vrstvou - ultra koncentrát
Symbol_GHS_07 
VAROVÁNÍ
H315 Dráždí kůži
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

Obsahuje: < 5% Neiontové povrchově aktivní látky. < 5% aniontové povrchově aktivní látky. < 5% EDTA a její soli 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: