Neohodnoceno

Startovací čistící set pro domácnost Nanopack4Home Cleaning

Startovací čistící set pro domácnost Nanopack4Home Cleaning přináší ucelený balíček z vysokofunkčních čistících prostředků pro domácnost. Přípravky jsou vhodné pro čištění koupelny, toalety nebo kuchyně. 

Skladem (84 ks)
Kód: NY0000013
730 Kč / ks
Kategorie: NanoPack
Záruka: 2 roky

STARTOVACÍ ČISTÍCÍ SET PRO DOMÁCNOST NANOPACK4HOME CLEANING

Vysoce funkční čistící přípravky pro domácnost v exkluzivním balení Nanopack. 

  • Nanopack spojuje jedinečnost, krásu a praktičnost v jednom balení
  • Nanopack slouží k jednorázové aplikaci přípravků na určitý povrch a plochu
  • Nanopack je skvělý typ dárku či reklamního předmětu pro Vaše blízké nebo obchodní partnery

Startovací čistící set pro domácnost Nanopack4Home Cleaning si dokonale poradí s mastnotou nebo vodním kamenem. Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

 

NanoAplikace pro následné použití:

NanoCeratec  nano impregnace leštěného kamene a keramiky

NanoGlass HOME – nano impregnace skla a keramiky

NanoPaint HOME - nano impregnace plastů a lakovaných materiálů

NanoMetal – nano impregnace kovů

Nano AntiSlip – protiskluzový nátěr

Nano AntiPrint – ochrana proti otiskům prstů

OBR_nano_dum_a_zahrada

Startovací čistící set pro domácnost Nanopack4Home Cleaning obsahuje:

  • 150ml AquaCleaner B230 HOME - je speciální čistič pro obtížné čištění, vhodný pro eliminaci všech druhů špíny. Zastupuje tak čisticí prostředky z těžkých uhlovodíků (obsahujících xylen, technický benzín, toluen nebo rozpouštědla chlór a brom). Čisticí přípravek je určený k použití v gastronomii, potravinářství, pro úklidové služby a také pro domácnost. Je ideální pro čištění digestoří, sklo-keramických a indukčních desek, sporáků, mikrovlnných trub, grilů, pečících trub, krbových skel, podlah a různých stavebních materiálů.
  • 150ml AquaCleaner C310 - je nehořlavý, netoxický, čisticí přípravek určený pro čištění různých tipů povrchů. Efektivně odstraňuje minerální usazeniny, rez a další odolné nečistoty. Přípravek je vhodný pro čištění materiálů, které není možné čistit kyselými čističi z důvodu možnosti poškození nerezové oceli a hliníku. AquaCleanerTM C310 je netoxický, biologicky odbouratelný, šetrný vůči životnímu prostředí, vhodný pro údržbu vodních nádrží, bojlerů, bazénů a dalších vodních rezervoárů, kde je nutné předcházet kontaminaci vody
  • 150ml NanoCleaner - je extra účinný univerzální čistící a odmašťovací přípravek určený k čistění neporézních povrchů. Dokonale odstraňuje mastnotu, prach, minerální usazeniny, šmouhy a další odolné nečistoty, aniž by docházelo k poškození materiálu nebo změnám lomu světla. Přípravek byl vyvinut k čištění skel, speciálních citlivých plastů, vysoce lesklých ploch a dalších hladkých povrchů.
  • 2ks netkané utěrky sloužící k čistění povrchu
  • 1ks švédské utěrky k následnému čištění
  • Sada ochranných rukavic pro aplikaci přípravků
  • Dárková samolepka 

 

Darujte originální dárek svým blízkým Nanopack. Originálními samolepkami vyzdobte Váš dárek.

 

 

 

 

 

 

OBR_Nanopack4Car_Impregnation_Glass_PROMO

 

Vyzkoušejte i další varianty Nanopack:


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

AquaCleaner B230 HOME
Čisticí, odmašťovací přípravek pro domácnost
Obsahuje: < 5% neiontové povrchově aktivní látky, EDTA a její soli
EUH210 
Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.


AquaCleaner C310
Odstraňovač vodního kamene a projevů oxidace kovů
Obsahuje < 5% neiontové povrchově aktivní látky, fosforečnany
EU210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.


NanoCleaner
Čistič s obsahem 70% isopropylalkoholu na neporézní povrchy
Symbol_GHS_02Symbol_GHS_07 
NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje: propan-2-ol

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: