Impregnační nano set pro automobily Nano4Car set

Kód: NY0000002
4 hodnocení
399 Kč –50 %
OBR Nano4Car set
399 Kč –50 % 200 Kč / ks
Skladem (1 ks)
Obal
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Jednorázový aplikační nano set Nano4Car byl vytvořen pro ošetření nových i starých osobních i nákladních automobilů, motocyklů, jízdních kol atd. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Impregnační nano set pro automobily Nano4Car

Jednorázový aplikační nano set Nano4Car byl vytvořen pro ošetření nových i starých osobních i nákladních automobilů, motocyklů, jízdních kol atd. Díky jedinečnému hybridnímu přípravku NanoOne, lze ošetřit různé tipy povrchů jako jsou např. automobilová skla, čelní štíty motocyklů, automobilových a motocyklových světel, plexi štítů motocyklových helem, lakovaných nebo plastových dílů, nebo kovových materiálů.

 

Ošetřený materiál chrání před vnějšími vlivy, jako jsou např. prachové částice, voda, mastnota, ptačí trus, zbytky hmyzu, brzdného prachu atd. Po aplikaci se na povrchu vytvoří ultra tenká nano vrstva, která je plně transparentní, bez mastného filmu, s vysokou tepelnou odolností, až 400 °C. Aplikace šetří čas a náklady na běžnou údržbu vozu.

Nano4Car je vhodný pro domácí použití i pro použití v auto myčkách, lakovnách a dalších profesionálních provozech.

  • Ošetřený povrch se stává vysoce hydrofobním, aplikace na autoskle zastává funkci tekutých stěračů
  • Zpomaluje namrzání povrchu a usnadňuje odstraňování námrazy
  • Chrání před poškozením vlivem ptačího trusu, snadno odstraňuje zbytky hmyzu
  • Usnadňuje následné čištění povrchu běžnými čisticími přípravky
  • Ošetřený povrch je plně transparentní bez projevů mastného filmu
  • Nízká spotřeba přípravku ( 5 - 10 ml/m2)

Oproti běžným impregnacím účinkuje dlouhodobě, až 12 měsíců nebo do 20 000 najetých kilometrů*.

Impregnační nano set Nano4Car obsahuje:

  • 50 ml AquaCleaner A50 – hloubkového čističe
  • 50 ml NanoOne - nano impregnace autosklo, plastů s kovů
  • 100 ml NanoCleaneruniverzální čistič a odmašťovač
  • 3 ks aplikačních utěrek - sloužící k čistění povrchu před aplikací


Orientační vydatnost
Nano4Car set  =  plocha 
5 -10 ml/m2 (čelní a boční autosklo, přední narazník automobilu)


Pro odstranění vysoce odolných nečistot doporučujeme tyto vysoce účinné čističe z řady ANKER CLEANERS:

NanoShampon – nano-šampon pro ruční mytí s ochrannou vrstvou - ULTRA KONCENTRÁT
AquaCleaner Bug – prostředek na odstraňování hmyzu
AquaCleaner B230 – čistič disků


Osobní ochranné prostředky
Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce. Provádíte-li aplikaci v interiéru, dbejte zejména na dobré větrání prostoru. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže není možné dodržet limity NPK-P, je nutné použít vhodné pomůcky pro ochranu dýchacího ústrojí. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže.


Příprava před aplikací
Pro dosažení požadovaných výsledků je nutné dodržet předepsaný aplikační postup. Pracujte při teplotách vyšších než 15 °C. Plochy, které chcete ošetřit, musí být zcela suché, zbavené všech nečistot a pozůstatků čistících přípravků. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené slunečním zářením, teplota plochy by neměla přesáhnout 30 °C. Provádíte-li aplikaci venku, nepracujte za deště nebo mrholení. 

PŘÍPRAVKY JSOU PŘIPRAVENY K PŘÍMÉMU POUŽITÍ! 


Způsob aplikace

KROK 1Plochu očistěte hloubkovým čističem AquaCleaner A50. Přípravek naneste na povrch a vyčistěte od veškerých v povrchu zanesených nečistot.

KROK 2 - Následně je nutné povrch dokonale odmastit a odstranit případné zbytky čističe. K tomuto kroku použijte čistič NanoCleaner a přiloženou netkanou utěrku. Čistič naneste rozprašovačem na povrch a následně vyleštěte do lesku beze šmouh.

KROK 3Pokud je plocha dokonale vyleštěna a odmaštěna, proveďte poslední krok, aplikaci nanopřípravku NanoOne. Aplikátorem naneste vždy menší plochu, tekutinu ihned roztírejte a případně vzniklé šmouhy ihned rozleštěte. Postupujte systematicky po povrchu.

Ošetřená plocha nesmí být 3 - 4 hodiny po aplikaci vystavena vlivu vody a 24 hodin mechanické zátěži.


Údržba
Na ošetřené povrchy doporučujeme používat čisticí přípravky s neutrálním pH7. Nikdy nepoužívejte na ošetřené plochy abrazivní, kyselé nebo zásadité látky! Pro oživení nanovrstvy doporučujeme povrch občas odmastit přípravkem NanoShampon nebo NanoCleaner. Pokud se po setření stěrači objeví na skle drobné kapky, je nutné očistit gumičky stěračů nebo je vyměnit. Obnova staré aplikace se provádí stejným způsobem.


Skladování
Nanopack spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem. Při skladování je nutno dodržovat zásady práce s hořlavinami II. třídy. Uchovávejte mimo dosah zdrojů žáru, při manipulaci s přípravkem nekuřte. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. S výrobkem pracujte pouze v místech, kde nehrozí nebezpečí výbuchu.


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Symbol_GHS_07

Symbol_GHS_02

AquaCleaner A50 - EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
NanoCleaner - NEBEZPEČÍ H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování par/aerosolů. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: propan-2-ol
NanoGlass CAR - NEBEZPEČÍ H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P301+P315 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

 

Doplňkové parametry

Kategorie: PRODUKTY
Záruka: 1 rok

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: