Impregnační nano set pro autoskla Nanopack4Car Impregnation Glass

Kód: NY0000005 NY0000005B Zvolte variantu
Tip NEJLEPŠÍ CENA V ČR
1 hodnocení
Značka: Nano4you
699 Kč / sada 1.398 Kč / ks od 699 Kč / sada
Skladem (1 sada) Vyprodáno Zvolte variantu
Obal
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Aplikační nano sada určená pro povrchovou ochranu auto skla. Ošetřením automobilového skla přípravkem NanoGlass zvyšujeme komfort a bezpečnost jízdy za deště a v zimě.

Detailní informace

Detailní popis produktu

OBR_Tekute_sterace_NanoGlass_CAR

Jednorázová nano impregnační sada pro autoskla Nanopack4Car Impregnation Glass

Objevte revoluční nanotechnologii v exkluzivním balení Nanopack Aplikační nano sada určená pro povrchovou ochranu auto skla a polykarbonátu.

OBR_Nanopack4Car_Impregnation_Glass_PROMO
 • NANOPACK spojuje jedinečnost, krásu a praktičnost v jednom balení

 • NANOPACK slouží k jednorázové aplikaci přípravků na určitý povrch a plochu

 • NANOPACK obsahuje ucelený aplikační řešení ( příprava povrchu - aplikace - údržba)

 • NANOPACK je skvělý typ dárku či reklamního předmětu pro Vaše blízké nebo obchodní partnery
 


Ošetřením automobilového skla přípravkem NanoGlass
CAR zvyšujeme komfort a bezpečnost jízdy za deště a v zimě.

 • Ochranná vrstva nevytváří mastný film
 • Snižuje odrazivost světla o ρ = 0,1
 • Zvyšuje bezpečnost a pohodlnost jízdy za deště, zastupuje funkci tekutých stěračů
 • Snadné odstraňování zbytků hmyzu za pomocí čisté vody
 • V zimních měsících zpomaluje namrzání skla a značně usnadňuje odstranění námrazy
 • Usnadňuje následné čištění ošetřeného povrchu i běžnými čisticími přípravky
 • Možnost mytí ošetřeného autoskla v portálové myčce 
 • Nízká spotřeba přípravku ( 5–10 ml/m2)
 • Oproti běžným impregnacím účinkuje dlouhodobě, až 12 měsíců nebo do 20 000 najetých kilometrů*.

Dále lze přípravkem ošetřit čelní skla nákladních vozů, TIR, vozů hromadné dopravy (autobusy, trolejbusy, tramvaje, metra), lodí nebo člunů.

*Životnost vrstvy NanoGlass CAR závisí na správné aplikaci a míře mechanické zátěže.

Impregnační set pro autoskla Nanopack4Car Impregnation Glass je vhodný pro soukromé i profesionální využití.

OBR_Nanoimpregnace_autoskla_NanoGlass_CAR

Impregnační set pro autoska Nanopack4Car Impregnation Glass obsahuje:

 • 150 ml AquaCleaner Bug – odstraňovač hmyzu
 • 150 ml NanoCleaneruniverzální čistič a odmašťovač
 • 50 ml NanoGlass CAR - nano impregnace autoskla a plexiskla
 • 2 ks netkané utěrky - sloužící k čistění povrchu před aplikací
 • 1 ks Aplikační pad N4Y - k nanášení nano přípravku
 • 1 ks Aplikační utěrka N4Y - sloužící k aplikaci produktu NanoGlass
 • Sada ochranných rukavicpro aplikaci přípravků
 • Dárková samolepka

Osobní ochranné prostředky
Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce. Provádíte-li aplikaci v interiéru, dbejte zejména na dobré větrání prostoru. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže není možné dodržet limity NPK-P, je nutné použít vhodné pomůcky pro ochranu dýchacího ústrojí. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže.

Příprava před aplikací
Pro dosažení požadovaných výsledků je nutné dodržet předepsaný aplikační postup. Pracujte při teplotách vyšších než 15 °C. Plochy, které chcete ošetřit, musí být zcela suché, zbavené všech nečistot a pozůstatků čistících přípravků. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené slunečním zářením, teplota plochy by neměla přesáhnout 30 °C. Provádíte-li aplikaci venku, nepracujte za deště nebo mrholení. 

PŘÍPRAVKY JSOU PŘIPRAVENY K PŘÍMÉMU POUŽITÍ! 

Způsob aplikace

KROK 1 - Povrch autoskla nebo polykarbonátu dokonale očistěte čističem AquaCleaner BUG, který slouží k odstraňování nalepeného hmyzu. Prostředek je připraven k přímému použití. Naneste na znečištěný povrch a nechte několik minut působit. V případě, že byl hmyz již zaschlý a nedošlo k jeho úplnému odstranění, proceduru zopakujte. Po skončení práce je nutné povrch důkladně omýt vodou.

KROK 2 - Následně je nutné povrch dokonale odmastit a odstranit případné zbytky čističe. K tomuto kroku použijte čistič NanoCleaner a přiloženou netkanou utěrku. Čistič naneste rozprašovačem na povrch a následně vyleštěte do lesku beze šmouh.

KROK 3 - Pokud je plocha dokonale vyčištěna a odmaštěna, proveďte poslední krok. Na aplikační pad N4Y (aplikační podložka) přiložte aplikační utěrku N4Y. Měkká strana aplikační podložky směřuje vždy na aplikovaný materiál. NanoGlass CAR naneseme na aplikační utěrku v dostatečném množství. Postupujte systematicky po povrchu ( zleva doprava, následně nahoru a dolů). Případné vzniklé šmouhy ihned rozleštěte ještě vlhkou aplikační utěrkou.

Ošetřená plocha nesmí být 3 - 4 hodiny po aplikaci vystavena vlivu vody a 24 hodin mechanické zátěži.

Údržba
Na ošetřené povrchy doporučujeme používat čisticí přípravky s neutrálním pH7. Nikdy nepoužívejte na ošetřené plochy abrazivní, kyselé nebo zásadité látky! Pro oživení nanovrstvy doporučujeme povrch občas odmastit přípravkem NanoShampon nebo NanoCleaner. Pokud se po setření stěrači objeví na skle drobné kapky, je nutné očistit gumičky stěračů nebo je vyměnit. Obnova staré aplikace se provádí stejným způsobem.

Skladování
Nanopack spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem. Při skladování je nutno dodržovat zásady práce s hořlavinami II. třídy. Uchovávejte mimo dosah zdrojů žáru, při manipulaci s přípravkem nekuřte. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. S výrobkem pracujte pouze v místech, kde nehrozí nebezpečí výbuchu.

Vyzkoušejte i další varianty Nanopack:

 • Nanopack4Car Impregnation Paint - aplikační nano set pro nové vozy
 • Nanopack4Car Impregnation Paint 9H - extrémně odolný impregnační nano set pro nové vozy
 • Nanopack4Car Renovation - aplikační nano set pro staré vozy
 • Nanopack4Car Cockpit - aplikační nano set určený pro čištění a ochranu interiéru vozu
 • Nanopack4Bike Revolution - aplikační nano set určený pro povrchovou ochranu motocyklů, skútrů a čtyřkolek
 • Nanopack4Bicycle Revolution - aplikační nano set určený pro povrchovou ochranu kol
 • Nanopack4Live Textil - aplikační nano set určený pro povrchovou ochranu textilu a kůže

Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Symbol_GHS_07

Symbol_GHS_02

AquaCleaner BUG - H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. EUH208 Obsahuje Limonene. Může vyvolat alergickou reakci
NanoCleaner - NEBEZPEČÍ H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování par/aerosolů. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: propan-2-ol
NanoGlass CAR - NEBEZPEČÍ H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P301+P315 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

 

Doplňkové parametry

Kategorie: PRODUKTY
Záruka: 2 roky

Nanopack4Car Impregnation Glass

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: