Nano impregnace pro zpevnění a zvýraznění povrchů Nano+

Kód: NY5000500
Neohodnoceno
ZdarmaZdarma
OBR 1l+4l Nano+
11.188 Kč / ks
Skladem (1 ks)

Extrémně odolný nano impregnační nátěr, který zpevňuje a zvýrazňuje strukturu ošetřovaného povrchu. Nátěr je vysoce hydro a olejofobní, odolný proti oděru i otěru.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Nano impregnace pro zpevnění a zvýraznění povrchů Nano+

Nano+ je specificky vyvinutý impregnační nátěr, který zpevňuje a zvýrazňuje strukturu ošetřovaného povrchu. Přípravek je vhodný pro aplikaci na lícové cihly, neglazované dlaždice, terakotové komponenty, omítky, kameny (břidlice, vápence, žulu, pískovce, mramor, čedič atd.), beton apod. Jedná se o nejodolnější produkt pro ochranu a údržbu. S jeho pomocí dosáhnete vynikající ochrany proti opotřebení, výrazně snížíte náklady na údržbu, a zejména zajistíte ochranu před případným poškozením, či dokonce zničením. Nátěr je vysoce hydro a olejofobní, odolný proti oděru i otěru, snižuje adhezi (přilnavost) samolepek, žvýkaček, ale i graffiti.

Nano+ je vhodný pro profesionální stavební a realizační firmy.

  • Efektivně chrání před usazováním nečistot, zamezuje růstu řas, mechů a lišejníků
  • Vhodná impregnace pro extrémní zátěž materiálu
  • Ošetřený povrch si zachovává stávající vzhled, při opakované aplikaci vytváří tzv. „mokrý efekt“
  • Je vysoce hydro a olejofobní, paropropustný a prodyšný a díky svým vlastnostem usnadňuje následné čištění povrchu
  • Chrání před usazováním prachu a různých jiných typů nečistot

Osobní ochranné prostředky
Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce. Provádíte-li aplikaci v interiéru, dbejte zejména na dobré větrání prostoru. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže není možné dodržet limity NPK-P, je nutné použít vhodné pomůcky pro ochranu dýchacího ústrojí. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže.

Příprava před aplikací
Pro dosažení požadovaných výsledků je nutné dodržet předepsaný aplikační postup. Pracujte při teplotách vyšších než 15 °C. Plochy, které chcete ošetřit, musí být zcela suché, zbavené všech nečistot a pozůstatků čistících přípravků. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené slunečním zářením, teplota plochy by neměla přesáhnout 30 °C. Provádíte-li aplikaci venku, nepracujte za deště nebo mrholení. Volte takové podmínky, aby nebyla ošetřená plocha 3 - 4 hodiny po aplikaci vystavena vlivu vody.

Příprava podkladu
Před nano aplikací je nutné ošetřovaný povrch důkladně vyčistit. Podle tipu znečištění, vždy volíme správný čistič!

Pro různé typy znečištění nabízíme naše efektivní čističe z řady ANKER CLEANERS:

AquaCleaner B230 HOME – odstraňovač mastnoty
AquaCleaner C205-K - extra silný odstraňovač mastnoty pěnivý
AquaCleaner C206-K - extra silný odstraňovač mastnoty nepěnivý
AquaCleaner C300 - čistič kamene a fasády
AquaCleaner C304 - odstraňovač cementu
AquaCleaner C304-K - extra silný odstraňovač minerálních usazenin
AquaCleaner C800 - účinný čistič fasády, betonu a kamene
AquaCleaner C800-K - extra silný čistič fasády, betonu a kamene

Ředění
Složka A se smíchá se složkou B v poměru 4:1 hm. dílů pomalým mícháním po dobu 5 minut. Hmota vzniklá smísením složek A a B je zpracovatelná do 6 hodin při 20 °C.

Způsob aplikace
Přípravek nanášejte rovnoměrně v jedné vrstvě v dostatečném množství v závislosti na savosti povrchu. Přípravek lze nanášet natíráním, válečkováním nebo za pomocí vzduchovové pistole. Vždy dbejte na čistotu aplikačních nástrojů. Přípravek zcela zasychá  podle  aktuálních povětrnostních podmínek za 1–3 dny. Při  teplotě  vzduchu  20 °C je povrch plně funkční za cca 24 hodin. Naředěný

Údržba
Na ošetřené povrchy doporučujeme používat čisticí přípravky z řady ANKER CLEANERS s neutrálním pH7. Nikdy k čištění nepoužívejte abrazivní, kyselé nebo zásadité látky!

Skladování
Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.

Spotřeba a vydatnost produktu

Materiál Orientační spotřeba 5 litr kanystr
Žula, břidlice, mramor, kvarcit (křemenec), umělý kámen 50 ml/m2 100 m2
Akrylátová, silikonová, silikátová fasáda 80 ml/m2 62,5 m2
Ozdobné pásky, pálené cihly a střešní tašky, terakota 100 ml/m2 50 m2
Výrobky z betonu, litý a vymílaný beton 100 ml/m2 50 m2
Pískovec, lícové cihly, klinker pásky 200 ml/m2 25 m2

Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Symbol_GHS_07

 

Symbol_GHS_02

SLOŽKA A - NEBEZPEČÍ H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H312+H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte páry. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: Aceton. Vyhl. 415/2012 Sb.: Kat. A, Subkat. h); Lim. VOC: 750 g/l; Max. obsah VOC: 628 g/l (složka A+B)
SLOŽKA B - VAROVÁNÍ   H226 Hořlavá kapalina a páry. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.  P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte páry. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: 1,6-hexamethylen diisokyanát homopolymer. Vyhl. 415/2012 Sb.: Kat. A, Subkat. h); Lim. VOC: 750 g/l; Max. obsah VOC: 628 g/l (složka A+B) U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na diisokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku vyskytnout alergické reakce. Osoby, které trpí astmatem, ekzémy nebo kožními problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem, včetně dermálního kontaktu. V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být používán bez použití ochranné masky s vhodným protiplynovým filtrem (tj. typ A1 podle normy EN 14387)

 

Doplňkové parametry

Kategorie: PRODUKTY
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 4.8 kg
NANO PŘÍPRAVEK: OCHRANA
POUŽITÍ : PROFI
PROSTOR: EXTERIÉR - INTERIÉR

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: