Odstraňovač graffiti a tagů ProfiCleaner Graffiti gel

Kód: AC15000050
Neohodnoceno
480 Kč –20 %
PRO PC Graffiti gel
480 Kč –20 % 385 Kč / ks
Skladem (3 ks)
Obal
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Rychlý a velmi intenzivní odstraňovač nátěrů, laků, lepidel, graffiti, tagů, fixů nebo asfaltové emulze. Označuje  optimální rychlostí odpařování a snadnou aplikací.

Detailní informace

Detailní popis produktu

OBR_odstranovac_graffiti-proficleaner_graffity_gel

Odstraňovač graffiti a tagů ProfiCleaner Graffiti gel

ProfiCleaner Graffiti gel je rychlý a velmi intenzivní odstraňovač nátěrů, laků a lepidel. Dosahuje výborných výsledků při odstraňování velmi odolných nánosů jako jsou například akrylové nátěry, graffiti, tagy, lihové fixy nebo asfaltové emulze. Přípravek se vyznačuje výbornou smáčivostí, optimální rychlostí odpařování a snadnou aplikací. Má výborné penetrační a krycí vlastnosti. Narozdíl od běžných intenzivních čističů a rozpouštědel je biologicky odbouratelný, není karcinogenní a nezatěžuje životní prostředí.

Odstraňovač graffiti a tagů ProfiCleaner Graffiti gel je určen pro domácí i profesionální použití.

  • Snadno odstraňuje zbytky laků, lepidel, graffiti i asfaltové emulze
  • Výborná smáčivost
  • Snadná aplikace
  • Není karcinogenní
  • Je biologicky odbouratelný

Osobní ochranné prostředky
Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce. Provádíte-li aplikaci v interiéru, dbejte zejména na dobré větrání prostoru. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže není možné dodržet limity NPK-P, je nutné použít vhodné pomůcky pro ochranu dýchacího ústrojí. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže.

OBR_proficleaner_graffiti_gel

Příprava před aplikací
Pracujte při teplotě vzduchu a materiálu od 15 do 30 °C. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené od slunečního záření a dalších zdrojů tepla.

PŘÍPRAVEK JE PŘIPRAVEN K PŘÍMÉMU POUŽITÍ! 

Způsob aplikace
Štětcem naneste dostatečnou vrstvu přípravku ProfiCleaner Graffiti gel a nechte 10 - 15 minut působit (do změkčení a odloupnutí vrstvy). Následně opláchněte tlakem vody, který rozpustí barvu a zneutralizuje odstraňovač. Doba čištění povrchu závisí na charakteru a síle nánosu. Pokud se na povrchu vyskytují zbytky barvy, je nutné aplikaci opakovat. Před dalším odstraňováním je nutné povrch nechat vyschnout nebo jej aktivně vysušit. ProfiCleaner Graffiti gel není možné aplikovat na mokrý povrch, neboť voda začne čistič neutralizovat. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Následná ochrana povrchu s přípravky Nano4you
Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

Nano aplikace pro následné použití:

NanoMinerál PREMIUM  – extrémně odolná nano impregnace kamene a fasády
NanoGlass CAR  – nano impregnace autoskla a plexiskla
NanoGlass HOME – nano impregnace skla, keramiky a polykarbonátu
NanoPaint CAR – nano impregnace autolaku a plastových dílů

NanoPaint HOME – nano impregnace plastu a lakovaných dílů
NanoPaint 9H – extrémně odolná nano impregnace autolaku
NanoMetal – nano impregnace kovů


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Symbol_GHS_07Symbol_GHS_02Symbol_GHS_08


NEBEZPEČÍ
  H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H360D Může poškodit reprodukční schopnost. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P261 Zamezte vdechování par/aerosolů. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: 1-ethyl-2-pyrrolidinon; Solventní nafta (ropná), lehká aromatická; aceton; 15-30% alifatických uhlovodíků

 

Doplňkové parametry

Kategorie: PRODUKTY
Záruka: 2 roky
ČISTÍCÍ PŘÍPRAVEK: ČIŠTĚNÍ - ÚDRŽBA
POUŽITÍ: PROFI A HOBBY
PROSTOR: EXTERIÉR - INTERIÉR

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: