Univerzální impregnační set NanoSet 50

Kód: NY0000003
Neohodnoceno
360 Kč –50 %
OBR NanoSet 50
360 Kč –50 % 180 Kč / ks
Skladem (13 ks)
Obal
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Aplikační nano set určený pro hydrofobní povrchovou ochranu skla, keramiky, polykarbonátu, plastu a kovu.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Univerzální impregnační NanoSET 50

Nano sada určená pro povrchovou ochranu skla, keramiky, polykarbonátu, plastu a kovu

Aplikační nano sada obsahuje ucelený systém k ošetření neporézního materiálu nano ochranou NanoOne. NanoOne je modifikovaný lihový přípravek obsahující nanočástice SIO2, které vytvářejí vysoce hydrofobní povrchovou vrstvu. Tato vrstva chrání ošetřený materiál před vnějšími vlivy, jako jsou např. prachové částice, voda, mastnota, vodní kámen, řasy, žár, saze, smola, kouř atd. Na povrchu ošetřeného materiálu se vytvoří ultra tenká nano vrstva, která je plně transparentní, bez mastného filmu, s vysokou tepelnou odolností až do 400 °C. Aplikace šetří čas a náklady na běžnou údržbu povrchu.

  • Ošetřený povrch je plně transparentní, bez mastného filmu
  • Snadné odstranění zbytků vodního kamene
  • Usnadňuje následné čištění povrchu běžnými čisticími přípravky
  • Povrch materiálu je vysoce hydrofobní – lotosový efekt
  • Delší doba účinnosti oproti běžně používaným impregnacím
  • Atraktivní balení pro přímé použití + nízká spotřeba 5–10 ml/m2

Na každý přípravek použijte pro aplikaci jednu přiloženou utěrku z netkané textilie. Povrch je nutné před aplikací NanoOne dokonale vyčistit a odmastit!

Pro odstranění nečistot doporučujeme tyto vysoce účinné čističe

AquaCleaner B230 HOME – čisticí, odmašťovací a odstraňovací přípravek pro většinu povrchů

AquaCleaner C310 – odstraňovač vodního kamene a projevů oxidace kovů

NanoCleaner čistič s obsahem 70% isopropylalkoholu na neporézní materiál

NanoAB CleanUp-K – čisticí a dezinfekční prostředek pro každodenní použití - koncentrát

AquaCleaner A50-K – extra silný, univerzální čistič neporézního materiálu - koncentrát

Aplikační set NanoSet 50 obsahuje: 50 ml nanopřípravku NanoOne, 100 ml NanoCleaneru a 2 ks aplikačních utěrek. Orientační vydatnost setu je 5 až 10 m2. Přípravky se neředí. Jsou již připraveny k přímému použití.


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

NanoCleaner

Symbol_GHS_02Symbol_GHS_07

NEBEZPEČÍ

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje: propan-2-ol

NanoOne

Symbol_GHS_02Symbol_GHS_07

NEBEZPEČÍ

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P301+P315 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

Obsahuje: ethanol

Doplňkové parametry

Kategorie: PRODUKTY
Záruka: 2 roky
NANO PŘÍPRAVEK: OCHRANA SKLA A KERAMIKY
POUŽITÍ: PROFI A HOBBY
BALENÍ : NANO SADA
PROSTOR: EXTERIÉR - INTERIÉR

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: